Prohlášení Předsedy HC Slezan Opava ze dne 12.1.2004

A team HC Slezan13.1.2004 | Tisková zpráva
O p a v a - Technické služby mají peníze, ale správu nevykonávají, HC Slezan peníze nemá, ale správu vykonává. Do této věty by se dala shrnout současné situace Zimního stadionu. Tato patová situace vznikla, kdy Město Opava má zájem předat správu Zimního stadionu Technickým službám. Zastupitelstvo města schválilo finanční prostředky na správu Zimního stadiónu, ale orgány Magistrátu odmítají řádnému správci tyto prostředky uvolnit. Smlouva, která pověřuje klub HC Slezan Opava správou Zimního stadionu, je stále platná Zimní stadion tím pádem má dva správce současně, kdy HC Slezan správu vykonává, ale nemá z rozpočtu města ani korunu na správu. Technické služby peníze na provoz mají, ale správu odmítají vykonávat.

Jelikož situace a stav věcí překročil hranice pro dvoustranná jednání, jsme nuceni informovat širokou sportovní a občanskou veřejnost v záležitosti správy Zimního stadiónu v Opavě.

Klub HC SLEZAN OPAVA v roce 1997 uzavřel s městem Opavou řádnou nájemní smlouvu na dobu určitou do roku 2017 . Tato smlouva zaručuje užívání celého objektu Zimního stadiónu. Zároveň byl hokejový klub pověřen plnou mocí k vykonávání správy celého objektu, kterou do dnešního dne vykonává. Současně s pověřením se město zavázalo hradit provoz z rozpočtu města (stejně jako u ostatních sportovišť a divadla). Tato částka byla schválena koncem roku 2003 Zastupitelstvem města.

V roce 2003 rada města rozhodla správou fotbalového stadiónu a zimního stadiónu pověřit Technické služby Opava. Po celou dobu příprav převodu správcovství jsme byli ujišťováni, že v zásadě se nic podstatného nemění a že tato změna neohrozí chod a činnost klubu. V záměru bylo, že dojde k převodu správcovství včetně zaměstnanců, ale podmínky nájemní smlouvy zůstanou neměnné. Naše stanovisko z tohoto pohledu bylo a je vstřícné a deklarujeme stále, nechť finanční zdroje a správu zajišťují Technické služby s.r.o.

Šokem pro nás však zůstala skutečnost, kdy pod tlakem jsme byli vyzývání k ukončení nájemní smlouvy. Náš oprávněný požadavek tehdy zněl, pokud máme od smlouvy odstoupit, prosím předložte návrh nové smlouvy. Odpovědí se nám dostalo, že nejprve máme ukončit nájem dohodou a až posléze nám město předloží návrh nové smlouvy. Jelikož jsme neustoupili a trvali na předložení nové smlouvy, byla nám nakonec tato nová verze smlouvy předložena. Nová smlouva nám za 100.000,- Kč ročně poskytla pouze šatny, kancelář, a ledovou plochu v přesně stanoveném režimu. Ostatní objekty a zařízení by nám již nenáležely. Je evidentní, že podmínky smlouvy takto stanovené a časově omezené na půl roku nám oproti stávající a platné smlouvě nevyhovují. Nájemné nám zůstalo stejné, ale objekty ke komerčnímu využití již ne.

Je nutné zdůraznit, že HC Slezan spravoval celý majetek a investoval do tohoto majetku nemalé finanční prostředky z vlastních zdrojů a výtěžek využíval na zajištění provozu Zimního stadiónu. Movitý majetek a veškeré zařízení těchto objektů je výhradně majetkem HC Slezan a tudíž ukončení dosavadního nájemního vztahu bez vypořádání znehodnotí činnost stovky nadšenců a sponzorů.

Je smutné a o to bolestivější, že město s námi nejednalo jako s partnerem, ale jako s podřízeným, který může jen poslouchat a nesmí mít svůj vlastní názor.

Celý rok 2003 se nesl ve stylu zvláštních událostí a nedorozumění. Věděli jsme, že se bude rekonstruovat střecha Zimního stadiónu a tudíž jsme k 31.3.2003 vyklidili stadión v očekávání této rekonstrukce. Po celou tu dobu jsme nemohli vykonávat řádně nájemní vztah, jelikož činnost ZS byla velmi omezená, včetně pořádání výstav a koncertů, o které byl zájem ze strany pořadatelů u nás konat. Tímto jsme přišli minimálně o 400.000,- Kč a tím pádem o prostředky, které by pomohly řešit svízelnou finanční situaci HC Slezan Opava.

Jaké bylo naše překvapení, kdy kolaudace střechy měla proběhnout do 15.7.2003, ale v té době se teprve s rekonstrukcí začalo. Klub se díky tomu dostal do situace, že si musel pronajímat za hotové led ve Šternberku a v Kravařích. Veškeré tyto náklady hradil klub z vlastních zdrojů a věřte, že to nebyly malé peníze. Na celé této záležitosti je smutná ta skutečnost, že klub na vývoj a pozdní zahájení neměl žádný vliv a ani nebyl ze strany města informován. Ztráty způsobené tímto jednáním byly vysoké a tudíž chyběly prostředky na provoz na závěr roku. Je logické, že pokud 5 měsíců je omezena činnost objektu, je výnos nulový a HC Slezan tudíž nemůže hradit provoz. Po celou dobu jsme byli ujišťování, že je politická vůle nám pomoci, ale když přišlo na lámání chleba, bylo nám sděleno, že ztrátu město uhradí až když odstoupíme od smlouvy. Přičemž vlastní rekonstrukcí nám byly způsobeny škody za statisíce korun, jelikož firma, kterou vybral Magistrát, nezajistila řádně střechu a do objektu zateklo v havarijním rozsahu. Veškeré tyto škody jsme řešily jak z dotace, tak z vlastních zdrojů. Koncem roku nám proto hrozilo vypnutí elektrické energie, kdy město odmítlo uhradit jakoukoliv fakturu. HC Slezan z vlastních zdrojů tuto krizi zažehnal, ale nic netrvá věčně. Nyní jsme obdrželi upomínku od Technických služeb a také zaměstnancům, kteří vykonávají správu ZS, Město Opava odmítl proplatit mzdu. Tyto kroky města nás vedou k jedinému závěru, že si volení funkcionáři města říkají „však oni finančně vykrvácejí a sami přijdou s prosíkem“. Je smutné a zarážející, že si město vzalo za „rukojmí“ zaměstnance, které do loňského roku řádně platilo a že do dnešního dne se nesnaží dohodnout, ale naopak těmito kroky vyvolává atmosféru, která nevede k dohodě.

Jediný člověk, který s námi jednal konstruktivně, upřímně a otevřeně, byl náměstek primátora p. Václav Klučka. Po vyslechnutí jeho názorů a stanovisek jsme nabyli dojmu, že lze tuto krizi zažehnat a najít společnou řeč, ale bohužel nic z toho, o čem jsme pár hodin jednali, nebylo naplněno.

Veřejnosti musíme také sdělit, že odstoupením od smlouvy přijdeme o příspěvky a dotace z ČSTV a Českého svazu ledního hokeje. Pro upřesnění uvádím, že se jedná ročně o 1 – 1,5 mil. Kč. Tyto peníze jsou pro klub existenční. Na tento dotaz jsme z města odpověď nedostali a ani na sdělení, že klub je schopen z rozpočtu státu zajistit nemalé zdroje investičního charakteru. Tyto finanční prostředky nám pomáhají řešit sportovní činnost našeho oddílu, jelikož Město Opava nám prostředky na činnost poskytuje v minimálním rozsahu, jen formou malého grantu.

Situace pro klub a pro všechny, kdo mají rádi opavský hokej, je krizová. HC Slezan Opava krizi nevyvolal a ani žádnou nevyhledával. Předseda klubu p.Mario Boubeníček požádal okresní výbor ČSTV o sjednání schůzky u kulatého stolu. Otázkou zůstává, zdali ostatní zastupitelé jsou o tak závažných skutečnostech informováni a zda-li ví o této kauze.

Mario Boubeníček
Předseda HC Slezan Opava


Aktuálně na webu